English     صفحه نخست
اداره بازرسی نهادهای مالی : نام واحد
   
علی‌اکبر ایرانشاهی نام رييس :
 
وظایف اصلی پیش‌بینی شده برای این اداره نظارت و بازرسی از نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار (غیر از شرکت‌های کارگزاری) و کانون‌های مربوطه می‌باشد. هدف از این امر اطمینان از رعایت قوانین و مقررات، حفظ شرایط مجوزهای اعطایی به آنان و حفظ حقوق سرمایه‌گذاران است. جزئیات وظایف مذکور برای نهادهای مالی تحت نظارت (شامل: صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تأمین سرمایه، مشاور سرمایه‌گذاری، سبدگردان، پردازش اطلاعات مالی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، شرکت سرمایه‌گذاری، شرکت مادر (هلدینگ)، مدیریت دارایی مرکزی (نهادهای واسط)، کانون‌ها، مؤسسات رتبه‌بندی) به شرح زیر است:


1- پیشنهاد اصلاح مقررات یا بررسی پیشنهادهای اصلاحی واصله در خصوص مقرراتی که درحوزۀ عمل ادارۀ امور نهادهای مالی نمی باشد؛

2- نظارت مستمر و به لحظه بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردان‌ها از طریق نرم‌افزارهای مربوطه؛
3- بررسی گزارش‌های دریافت‌شده از نهادهای مالی یا هر یک از ارکان صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اظهار نظر در مورد آن‌ها؛
4- نظارت بر عملکرد ارکان صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛
5- کنترل مطابقت عملکرد نهادهای مالی با موضوع فعالیت در اساسنامه و مقررات مصوب؛
6- شرکت در مجامع عمومی نهادهای مالی؛
7- دریافت برنامه‌های عملیاتی از آن نهادهای مالی که طبق مقررات یا رویۀ موجود، ملزم به ارائۀ برنامۀ خود می‌باشند و بررسی و اظهار نظر کارشناسی راجع به این برنامه‌ها؛
8- بازرسی سرزده و نظام‌مند از نهادهای مالی به منظور اطمینان از حفظ شرایط مجوزهای فعالیت دریافتی در مدت اعتبار آن‌ها؛
9- نظارت بر نهادهای مالی و بازرسی دوره‌ای و موردی از آن‌ها به منظور اطمینان از این امر که نهادهای مالی مطابق برنامه‌ها و استراتژی‌هایی که به سازمان اعلان نموده‌اند، عمل می‌نمایند؛
10- بررسی صورت‌های مالی و گزارش‌های فعالیت نهادهای مالی و اظهار نظر راجع به این‌که براساس صورت‌های مالی و گزارش‌های مذکور فعالیت و ترکیب دارایی‌ها و درآمد نهادهای مالی منطبق بر مقررات مصوب بوده است یا خیر؛
11- نظارت بر نهادهای مالی به منظور اطمینان از عدم فعالیت در زمینه‌هایی که مستلزم اخذ مجوز است، بدون دریافت مجوز مربوطه یا پس از پایان اعتبار آن؛
12- نظارت بر اعتبار تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی؛
13- نظارت بر عدم ثبت صورت‌جلسات مجامع و هیأت‌مدیرۀ نهادهای مالی، در ادارۀ ثبت شرکت‌ها، بدون مجوز سازمان؛
14- پیگیری تخلفات نهادهای مالی در مراجع ذیصلاح؛
15- شرکت در جلسات رسیدگی به تخلفات نهادهای مالی و اظهار نظر کارشناسی؛
16- تهیۀ گزارش کارشناسی در مورد شکایات و اختلافات واصله یا ارجاع شده به سازمان در مورد نهادهای مالی تحت نظارت؛
17- شرکت در کمیته‌هایی که به منظور ایجاد سازش در زمینه اختلافات بین نهادهای مالی با یکدیگر و با مشتریان و سایر اشخاص ذینفع تشکیل می‌شود؛
18- ثبت و به روزرسانی اطلاعات مرتبط با شکایات، تخلفات و اختلافات در خصوص نهادهای مالی تحت نظارت و آراء مراجع مربوطه در نرم‌افزارهای مورد نظر؛
19- رتبه‌بندی آن دسته از نهادهای مالی تحت نظارت که رتبه‌بندی آن‌ها طبق مقررات ضرورت دارد؛
20- مشارکت و هماهنگی با دبیرخانه پولشویی و تهیۀ اطلاعات و گزارش‌های درخواستی؛
21- تهیۀ گزارش‌های دوره‌ای و موردی از وضعیت و عملکرد نهادهای مالی تحت نظارت؛
22- تهیۀ گزارش‌های دوره‌ای و موردی از عملکرد ادارۀ بازرسی؛
23- مکاتبات با واحدهای درون‌سازمانی و برون سازمانی طبق اختیارات محوله؛
24- سایر وظایف محوله از سوی مدیریت نظارت بر نهادهای مالی و مقامات مافوق.


وظایف این اداره به شرح زیر تفکیک‌پذیرند:

1- دریافت مستمر اطلاعات مربوط به کارکنان و مدیران نهادهای مالی و تطبیق آنها با شرایط مجوزهای اعطایی به نهادهای مالی؛

2- دریافت مستمر اطلاعات مربوط به وضعیت مالی نهادهای مالی و تطبیق آنها با شرایط مجوزهای اعطایی به آنها؛
3- دریافت مستمر اطلاعات مربوط به سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای نهادهای مالی و اطمینان از بکارگیری آنها در عمل و تطبیق آنها با شرایط اعطای مجوزها؛
4- تهیه گزارش از موارد عدم رعایت شرایط مجوزهای دریافتی توسط نهادهای مالی جهت تصمیم‌گیری؛
5- انجام بازدیدهای موردی ومنظم از نهادهای مالی جهت اطمینان از حفظ شرایط اعطای مجوز؛
6- تهیه و تکمیل پرونده نهادهای مالی در زمینة حفظ شرایط اعطای مجوز؛
7- دریافت اطلاعات و مدارک و تکمیل پروندة نهادهای مالی در زمینة رعایت مقررات در انجام فعالیت‌ها؛
8- تهیه گزارش از نقض مقررات مربوط به فعالیت نهادهای مالی و ارجاع جهت تصمیم‌گیری؛
9- تهیة خلاصه‌ای از وضعیت مالی، پرسنلی، سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و سیستم‌ها و روش‌های انجام کار و فعالیت و نحوه رعایت یا نقض مقررات توسط نهادهای مالی و ارسال به اداره امور نهادهای مالی و سایر مراجع ذیربط جهت بررسی و درج در پرونده؛
 10 - ارتباط با نهادهای مالی ‌ مورد شکایت به منظور جمع‌آوری اطلاعات و مدارک مربوط به شکایات در صورت ارجاع از معاونت حقوقی؛

11- بررسی اعتبار اطلاعات و مدارک جمع‌آوری شده در مورد شکایات از نهادهای مالی که از معاونت حقوقی ارجاع شده باشد، از طرق ممکن از جمله تطبیق رونوشت مدارک با اصل آنها؛
12- بازرسی از نهادهای مالی مورد شکایت که از معاونت حقوقی ارجاع شده است، در صورت لزوم و مستندسازی
نتایج؛
 13 - بررسی اطلاعات و مدارک جمع‌آوری شده در مورد شکایات از نهادهای مالی که از معاونت حقوقی ارجاع شده و تهیه گزارش کارشناسی براساس مستندات مزبور جهت ارجاع به مراجع ذیربط.
لیست کامل لیست فشرده
 
بازرسی نهادهای مالی- بخشنامه‌ها
شماره 120100015-تکمیل چک لیست رعایت قوانین و مقررات صندوق های سرمایه گذاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار توسط متولی صندوق 79.00 KB
شماره 12010001-وظایف متولیان در قبال صندوقهای سرمایه گذاری 76.50 KB
شماره 12010002-حداکثر سود سپرده سال 1389 84.00 KB
شماره 12010003-نرخ تنزیل سود سهام تحقق یافته دریافت نشده 79.00 KB
شماره 12010004-در خصوص دریافت کارمزد از گواهی سپرده 79.00 KB
شماره 12010005-اصلاحات مورد نیاز در زمان بازگشت NAV 81.50 KB
شماره 12010006-نحوه تنزیل سود نقدی سهام موجود در پرتفوی صندوقهای سرمایه گذاری 78.00 KB
شماره 12010007-ارایه گزارشات ادواری توسط نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 78.00 KB
شماره 12010008-درج تاریخ صحیح در صورتهای مالی و گزارشات عملکرد صندوق 84.00 KB
شماره 12010009-ضرورت اقدام فوری شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت برای پذیرش در بورس یا فرابورس ایران 79.50 KB
شماره 12010010-تسویه حساب فیمابین صندوق و کارگزاری ها پس از 3 روز کاری 77.50 KB
شماره 12010011-ارائه گزارشات ادواری نهادهای مالی سهامی خاص 81.00 KB
شماره 12010012-ارایه گزارشات ادواری توسط شرکتهای تامین سرمایه 80.50 KB
شماره 12010013-اقدام مدیران صندوقهای سرمایه گذاری برای دریافت مجوز سبدگردانی 78.50 KB
شماره 12010014-ارائه گزارشات ادواری توسط کانونهای نهادهای مالی 80.50 KB
شماره 12010016-شرایط پذیرش مدیر سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری 80.00 KB
شماره 12010017-ممنوعیت افتتاح حساب سپرده نزد ضامن/ ضامنهای جبران خسارت یا سود صندوق یا خرید گواهی سپرده صادر شده توسط آنها 80.00 KB
شماره 12010018-لزوم ارائه داده ها و اطلاعات روزانه صندوقها به سازمان بورس و اوراق بهادار 80.00 KB
شماره 12010019-مبنای محاسبۀ کارمزد مربوط به مدیر در مورد مابه‌التفاوت سود علی‌الحساب سپردۀ بانکی 79.50 KB
شماره 12010020-نرخ تنزیل سود سهام تحقق یافته دریافت نشده 79.50 KB
شماره 12010021-ضرورت ثبت و به روز رسانی دفاتر قانونی و تنظیم و ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر 73.81 KB
شماره 12010022-لزوم سپرده گذاری صندوقهای سرمایه گذاری در بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی 65.68 KB
شماره 12010023-تکمیل چک لیست رعایت قوانین و مقررات صندوق های سرمایه گذاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار توسط متولی صندوق 91.50 KB
شماره 12010024-لزوم انعقاد قرارداد رسمی با بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی توسط صندوقهای سرمایه گذاری در هنگام سپرده گذاری 83.50 KB
شماره 12010025-الزام به کارگیری نیروی انسانی دارای گواهی نامه حرفه ای بازار سرمایه به صورت تمام وقت در نهادهای مالی جهت اخذ و مبادرت به انجام 82.00 KB
شماره 12010026-لزوم اخذ گواهی امضای دیجیتال توسط نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان 81.50 KB
شماره 12010027-الزام به نقد نمودن دارایی های صندوق در دورۀ اولیه تصفیه صندوق 74.33 KB
شماره 12010027-ضرورت ارسال اطلاعات مربوط به مدیران نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان و متقاضیان تأسیس یا تبدیل به نهاد مالی به­منظور تأیید صلاحیت حرفه­ای یا تمدید آن از طریق ستان 82.50 KB
شماره 12010028-استقرار واحد مبارزه با پولشویی در نهادهای مالی تحت نظارت 83.50 KB
شماره 12010029-ارایه گزارش‌ها و اطلاعات شرکت‌های سرمایه‌گذاری و مادر (هلدینگ) (سهامی خاص)ثبت شده نزد سازمان از طریق سایت کدال 74.40 KB
شماره 12010030-تعیین دورۀ اولیۀ تصفیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ، محاسبۀ خالص ارزش روز دارایی‌ها و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری طی این دوره 76.91 KB
شماره 12010031-لزوم محاسبۀ نسبتهای موضوع ماده 7 دستورالعمل الزامات کفایت سرمایۀ نهادهای مالی بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شدۀ سالانه یا میان دوره‌ای و اخذ نظر حسابرس و بازرس قانونی و ارسال آن به سازمان 83.50 KB
شماره 12010032-ارائه فهرست شرکت های پذیرفته شده قابل معامله توسط صندوق های سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران 85.00 KB
شماره 12010033-ارائه فهرست شرکت های پذیرفته شده قابل معامله توسط صندوق های سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران 84.00 KB
شماره 12010034-نحوه ارسال گزارش‌های عملکرد و صورت‌های مالی توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق سامانه کدال (سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران) 78.58 KB
شماره 12010035-لزوم ارایه گزارش ابطال معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران یا فرابورس ایران به سازمان 87.50 KB
شماره 12010036-ضرورت تکمیل اطلاعات مربوط به نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان در سامانۀ ستان 82.50 KB
شماره 12010037-ارائه فهرست شرکت های پذیرفته شده قابل معامله توسط صندوق های سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران 84.50 KB
شماره 12010038-ارائه فهرست شرکت های پذیرفته شده قابل معامله توسط صندوق های سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران 84.50 KB
شماره 12010039-ارائه فهرست شرکت های پذیرفته شده قابل معامله توسط صندوق های سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران 84.50 KB
شماره 12010040-امکان سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی 82.00 KB
شماره 12010041-الزام مدیران سرمایه‌گذاری صندوق‌ها‌ به تهیۀ بیانیۀ سیاست سرمایه‌گذاری و افشای آن توسط مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری 87.00 KB
شماره 12010042-ارائه فهرست شرکت های پذیرفته شده قابل معامله توسط صندوق های سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران 87.50 KB
شماره 12010043-ارائه فهرست شرکت های پذیرفته شده قابل معامله توسط صندوق های سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران 65.50 KB
شماره 12010044-ارائه فهرست شرکتهای پذیرفته شده قابل معامله توسط صندوق های سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران 65.54 KB
شماره 12010045-سرمایه‌گذاری صندوق­های سرمایه­ گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت در واحدهای صندوق­های سرمایه­ گذاری در سهام و مختلط 65.46 KB
شماره 12010046-ارائه فهرست شرکتهای پذیرفته شده قابل معامله توسط صندوق های سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران 88.00 KB
شماره 12010047-ادغام مجوزهای مشاور پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالا و بورس انرژی 76.27 KB
شماره 12010048-ارائه فهرست شرکت های پذیرفته شده قابل معامله توسط صندوق های سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران 88.00 KB
شماره 12010049-الزام شرکت‌های تامین سرمایه به اخذ مجوزهای لازم به منظور انجام فعالیت‌های بازارگردانی موضوع تبصره 1 مادۀ 6 اساسنامۀ شرکت‌های تامین سرمایه 87.00 KB
شماره 12010050-شرکت های پذیرفته شده قابل معامله توسط صندوق های سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران 53.00 KB
شماره 12010051-نحوه دریافت گواهی الکترونیکی و امضای دیجیتال 510.25 KB
شماره 12010052-ارائه فهرست شرکت‌های پذیرفته‌شده قابل معامله توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار دوم فرابورس ایران 87.50 KB
شماره 12010053-الزام هماهنگی در خصوص طرح‌های پژوهشی با مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی 85.50 KB
شماره 12010054-ارائه فهرست شرکت های پذیرفته شده قابل معامله توسط صندوق های سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران 84.50 KB
شماره 12010055-ارائه فهرست شرکت های پذیرفته شده قابل معامله توسط صندوق های سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران 85.00 KB
شماره 12010056-ارائه فهرست شرکت های پذیرفته شده قابل معامله توسط صندوق های سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران 85.00 KB
شماره 12010057 مورخ 1395/09/24 ارسال اطلاعات صندوق های سرمایه گذاری (XML) به سازمان بورس اوراق بهادار 337.79 KB
شماره 12010058 مورخ 1395/09/24 موضوع آموزش نحوۀ ارسال اطلاعات صندوق های سرمایه گذاری (XML) به سازمان بورس اوراق بهادار 350.94 KB
شماره 12010059 مورخ 1395/09/24 موضوع ارائه فهرست شرکت های پذیرفته شده قابل معامله توسط صندوق های سرمایه‌گذاری در بازار دوم فرابورس ایران 305.77 KB
بازرسی نهادهای مالی- چک لیست‌ها
شرکت مادر(هلدینگ) (سهامی خاص) 157.03 KB
شرکت پردازش اطلاعات مالی 160.27 KB
شرکت سبدگردان 238.24 KB
شرکت سرمایه گذاری (سهامی خاص) 157.03 KB
شرکت سرمایه گذاری (سهامی عام) 154.69 KB
شرکت مادر(هلدینگ) (سهامی عام) 156.78 KB
شرکت مشاور سرمایه گذاری 200.30 KB
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت 643.11 KB
صندوق سرمایه‌گذاری در سهام بزرگ 556.94 KB
صندوق سرمایه‌گذاری در سهام کوچک 536.58 KB
صندوق سرمایه‌گذاری مختلط 660.88 KB
1398/05/16-11:40   : بروز رسانی
 
بخش های درون سازمانی
Skip Navigation Links.
 
©2017 All rights reserved. Powered by IT Department of SEO.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.   نقل مطالب بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
Email: info@seo.ir