English     صفحه نخست
اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای : نام واحد
   
میثم طهماسب‌زاده بائی نام رييس :
 
اهداف :

با توجه به رسالت سازمان و به منظور همگامی با مأموریت و اهداف سازمان، ادارۀ نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای، دارای اهدافی به شرح زیر می‌باشد:

- ثبت و صدور مجوز عرضۀ عمومی اوراق بهادار سرمایه ای و نظارت بر آن،
- اتخاذ تدابیر لازم جهت پیش‌گیری از وقوع تخلفات در حوزۀ بازار اولیه و حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار،
- اعلام آن دسته از تخلفات در حوزۀ انتشار اوراق بهادار سرمایه ای که اعلام آن‌ها طبق این قانون بر عهدۀ سازمان است، جهت ارائه به مراجع ذی‌صلاح،
- همکاری با سایر نهادهای سیاست‌گذاری و نظارتی در حوزۀ انتشار اوراق بهادار سرمایه ای،
- نظارت بر حسن اجرای قانون و مقررات مربوط در حوزۀ انتشار اوراق بهادار سرمایه ای،
- پیشنهاد آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقررات لازم برای اجرای قانون در حوزۀ وظایف اداره، توسعۀ ابزارها و راهکارهای تأمین مالی در بازار سرمایه
 
برنامه‌ها:
 
با توجه به اهداف تعیین شده، برنامه‌ها و مسئولیت‌های این اداره به شرح زیر می‌باشد:

1- بررسی معافیت یا عدم‌معافیت اوراق‌بهادار سرمایه‌ای دردست انتشار از ثبت نزد سازمان و اعلام آن به مراجع‌ذیصلاح،
2- ارسال نامه معافیت از ثبت برای ناشرانی که اوراق بهادار سرمایه‌ای در دست انتشار آنها از ثبت نزد سازمان معاف تشخیص داده شده است،
3- دریافت و بررسی فرم تقاضای ثبت و بیانیه ثبت ارائه شده توسط ناشر،
4- اعلام نواقص فرم تقاضای ثبت و یا بیانیه ثبت به ناشر و پیگیری لازم جهت رفع نواقص،
5- بررسی طرح اساسنامه شرکت‌های سهامی عام در شرف تاسیس و مطابقت آن با اساسنامة نمونه،
6- تهیه گزارش کارشناسی درخصوص صدور مجوز عرضةعمومی و موافقتنامة انتشار اعلامیة پذیره‌نویسی و ارائه آن به مراجع ذیصلاح
7- صدور مجوز عرضة عمومی و ارائه آن به ناشر بعد از تایید مقامات ذیصلاح،
8- بررسی مصوبات مجمع عمومی فوق‌العاده و هیئت مدیره ناشر در خصوص افزایش سرمایه از حیث مطابقت با مجوز صادره در زمان افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام
9- تعیین و اعلام مدت زمان انجام عرضة عمومی در چارچوب مقررات مربوطه،
10- ارائه راهنمایی‌ و توصیه‌های ضروری به ناشران اوراق بهادار سرمایه‌ای درخصوص رعایت قانون و مقررات بازار اولیه اوراق بهادار، بهبود شفافیت اطلاعاتی و ارتباط مناسب با سرمایه‌گذاران،
11-  انجام هماهنگی جهت تشکیل جلسات تصمیم‌گیری در مورد ناشران اوراق بهادار سرمایه‌ای، تنظیم صورت‌جلسات و پی‌گیری اجرای تصمیمات
12-  صدور دستور توقف فرآیند عرضه عمومی در چارچوب مقررات،
13-  نظارت بر بازپرداخت وجوه حاصل از عرضه عمومی در صورت لغو مجوز یا عدم تکمیل فرآیند عرضه عمومی،
14-  مطابقت اعلامیة پذیره‌نویسی منتشره با اعلامیة پذیره‌نویسی تایید شده،
15-  نظارت بر رعایت مواعد زمانی ثبت و عرضة عمومی اوراق بهادار،
16-  پیگیری و نظارت بر عرضة عمومی با انجام هماهنگی‌های لازم با عامل،
17-  صدور تاییدیه تکمیل فرآیند عرضة عمومی برای استفاده از وجوه حاصله و همچنین ارائه به مرجع ثبت شرکت‌ها.
18-  گزارش موارد نقض قانون و مقررات بازار اوراق بهادار ناظر بر فرآیند ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار سرمایه‌ای به مراجع ذیصلاح.
لیست کامل لیست فشرده
 
اوراق بهادار سرمايه‌اي-رويه‌هاي اجرايي
افزايش سرمايه شركت‌هاي سهامي عام 716.05 KB
رویه اجرایی تاسیس 444.79 KB
اوراق بهادار سرمايه‌اي-فرم‌هاي استعلام ثبت
فرم الف -1 فرم استعلام ثبت سهام شرکت‌های سهامی عام در شرف تأسیس 15.35 KB
فرم الف -2 فرم استعلام ثبت سهام ناشی از افزایش سرمایۀ شرکت‌های سهامی عام 18.35 KB
اوراق بهادار سرمايه‌اي-فرم‌هاي تأییديه بانكي و تأییديه بازرس
فرم ح - 1 فرم تأییدیۀ بانکی افتتاح حساب برای تأسیس شرکت‌های سهامی عام 32.00 KB
فرم ح - 2 تأییدیۀ بانکی تودیع آوردۀ غیرنقد مؤسسین شرکت‌های سهامی عام 34.00 KB
فرم ح - 3 فرم تأییدیۀ بانکی ماندۀ پذیره‌نویسی شرکت‌های سهامی عام در شرف تأسیس 10.65 KB
فرم ح - 4 فرم تأییدیۀ بانکی اختصاص حساب برای افزایش سرمایۀ شرکت‌های سهامی عام 9.62 KB
فرم ح - 6 فرم تأییدیۀ بانکی ماندۀ حساب افزایش سرمایۀ شرکت‌های سهامی عام پس از عرضۀ سهام پذیره‌نویسی نشده/ سلب حق‌تقدم 9.94 KB
فرم ح- 5 فرم تأییدیة بانکی ماندة حساب افزایش سرمایة شرکت‌های سهامی عام پس از مهلت استفاده از حق‌تقدم 33.00 KB
فرم ح- 7 تأییدیۀ حسابرس و بازرس قانونی در خصوص میزان مطالبات تبدیل شده به سرمایه 17.58 KB
اوراق بهادار سرمايه‌اي-فرم‌هاي تقاضاي ثبت
فرم ت - 1 فرم تقاضای ثبت سهام در دست انتشار شرکت‌های سهامی عام در شرف تأسیس 37.50 KB
فرم ت - 2/1 فرم تقاضای ثبت سهام در دست انتشار در افزایش سرمایۀ شرکت‌های سهامی عام 38.50 KB
فرم ت - 2/2 فرم تقاضای ثبت سهام پذیره‌نویسی نشده در افزایش سرمایۀ شرکت‌های سهامی عام 18.58 KB
فرم ت - 2/3 فرم تقاضای ثبت سهام در دست انتشار از طریق سلب حق‌تقدم در افزایش سرمایۀ شرکت‌های سهامی عام 41.00 KB
فرم ت-3 فرم تقاضای ثبت سهام شرکت‌های سهامی عام بر اساس الزام قانون 37.00 KB
اوراق بهادار سرمايه‌اي-فرم‌های پذیره‌نویسی
فرم پ - 1 فرم اعلامیۀ پذیره‌نویسی سهام شرکت‌های سهامی عام در شرف تأسیس 41.41 KB
فرم پ - 3 فرم اعلامیۀ پذیره‌نویسی سهام پذیره‌نویسی نشده در افزایش سرمایۀ شرکت‌های سهامی عام 38.56 KB
فرم پ - 4 فرم اعلامیۀ پذیره‌نویسی سهام ناشی از افزایش سرمایۀ شرکت‌های سهامی عام از طریق سلب حق‌تقدم 23.84 KB
اوراق بهادار سرمايه‌اي-مقررات
ابلاغيه بانك مركزي مبني بر رعايت قانون بازار اوراق بهادار 267.16 KB
افشای مستقیم اطلاعات درخصوص تصمیمات مربوط به تغییرات سرمایه 67.20 KB
الزام ناشران اوراق بهادار به استفاده از خدمات مشاوران عرضه 190.43 KB
بخشنامه ثبت شركت‌هاي سهامي عام و افزايش سرمايه آن‌ها 35.81 KB
دستورالعمل ثبت و عرضه عمومي اوراق بهادار 79.57 KB
دستورالعمل مراحل زمانی انجام افزایش سرمایه 186.82 KB
شرایط معافیت شرکت‌های سهامی عام از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 60.12 KB
ضرورت استفاده از متعهد پذيره‌نويس در تأسيس و افزايش سرمايه شركت‌هاي سهامي عام 85.79 KB
ضوابط اجرایی مفاد مادة 2 قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 74.43 KB
ضوابط استفاده از خدمات مشاوران عرضه 26.59 KB
ضوابط نظارت سبا بر فرآيند تأسيس و افزايش سرمايه شركت‌هاي سهامي عام 52.97 KB
كارمزد صدور مجوز افزايش سرمايه 33.00 KB
نحوة اظهارنظر بازرس قانوني در گزارش توجيهي افزايش سرمايه از محل سود انباشته و ساير اندوخته ها 101.51 KB
نحوة انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها 85.94 KB
نکات تکمیلی در ارزیابی داراییها جهت انجام افزایش سرمایه 295.99 KB
اوراق بهادار سرمايه‌ای-چک لیست
چک لیست افزایش سرمایۀ شرکت‌های سهامی عام 67.59 KB
موارد قابل بررسی در گزارش توجیهی و بیانیۀ ثبت افزایش سرمایه 187.50 KB
اوراق بهادار سرمایه ای-سایر فرمها
تعهد به مشارکت (حقوقی) 19.00 KB
تعهد به مشارکت (حقیقی) 14.81 KB
فرم درخواست سپرده‌گذاری 27.80 KB
فرم قبولی سمت متعهد پذیره‌نویس 17.51 KB
فرم مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل 18.68 KB
قرارداد مشاور عرضه 79.50 KB
اوراق بهادارسرمايه‌اي-فرم‌هاي بيانيه ثبت
فرم ب – 1بیانیۀ ثبت سهام در دست انتشار شرکت‌های سهامی عام در شرف تأسیس 64.58 KB
فرم ب – 2/1 بیانیۀ ثبت سهام در دست انتشار شرکت‌های سهامی عام ناشی از افزایش سرمایه شرکت‌های تولیدی و خدماتی 131.23 KB
فرم ب – 2/2 بیانیۀ ثبت سهام در دست انتشار شرکت‌های سهامی عام ناشی از افزایش سرمایه بانک‌ها و لیزینگ‌ها 96.14 KB
فرم ب – 2/3 بیانیۀ ثبت سهام در دست انتشار شرکت‌های سهامی عام ناشی از افزایش سرمایه سرمایه‌گذاری‌ها و هلدینگ‌ها 99.60 KB
فرم ب – 2/4 بيانيۀ ثبت سهام در دست انتشار شرکت‌هاي سهامي عام ناشي از افزايش سرمايه شرکت‌هاي بخش انبوه‌سازي، املاک و مستغلات 119.46 KB
فرم ب – 2/5 بیانیۀ ثبت سهام در دست انتشار شرکت‌های سهامی عام ناشی از افزایش سرمایه شرکت‌های بیمه 111.91 KB
1399/03/17-09:40   : بروز رسانی
 
بخش های درون سازمانی
Skip Navigation Links.
 
©2017 All rights reserved. Powered by IT Department of SEO.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.   نقل مطالب بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
Email: info@seo.ir