English     صفحه نخست
ادارۀ نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی : نام واحد
   
مهسا رادفر نام رييس :
 
 
مأموریت کلی سازمان بورس و اوراق بهادار، ایجاد محیطی امن برای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار از طریق نظارت بر فعالیت مشارکت‌کنندگان در بازار سرمایه است. این امر از طریق نظارت بر حسن اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 ممکن گردید.

از این رو و به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین موجود در حوزۀ بازار اولیه، "مدیریت نظارت بر بازار اولیه"، با دو ادارۀ "نظارت و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای" و "نظارت و ثبت اوراق بهادار بدهی"، مسئولیت این مهم را بر عهده دارد.

در راستای مأموریت اصلی سازمان، "ادارۀ نظارت و ثبت اوراق بهادار بدهی" وظیفۀ ثبت و نظارت بر عرضۀ عمومی اوراق بهادار بدهی و همچنین توسعۀ ابزارهای مالی از طریق طراحی و پیشنهاد به کارگیری ابزارهای مالی اسلامی را بر عهده دارد.

اهداف :
 
با توجه به رسالت سازمان و به منظور همگامی با مأموریت و اهداف سازمان، ادارۀ نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی، دارای اهدافی به شرح زیر می‌باشد:

1. ثبت و صدور مجوز عرضۀ عمومی اوراق بهادار بدهی و نظارت بر آن،
2. اتخاذ تدابیر لازم جهت پیش‌گیری از وقوع تخلفات در حوزۀ بازار اولیه و حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار،
3. اعلام آن دسته از تخلفات در حوزۀ انتشار اوراق بهادار بدهی که اعلام آن‌ها طبق این قانون بر عهدۀ سازمان است، جهت ارائه به مراجع ذی‌صلاح،
4. همکاری با سایر نهادهای سیاست‌گذاری و نظارتی در حوزۀ انتشار اوراق بهادار بدهی،
5. نظارت بر حسن اجرای قانون و مقررات مربوط در حوزۀ انتشار اوراق بهادار بدهی،
6. پیشنهاد آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقررات لازم برای اجرای قانون در حوزۀ وظایف اداره،
7. توسعۀ ابزارها و راهکارهای تأمین مالی در بازار سرمایه

برنامه‌ها:
 
با توجه به اهداف تعیین شده، این واحد عهده‌دار مسئولیت‌های زیر می‌باشد:

1. بررسی معافیت یا عدم معافیت اوراق بهادار بدهی در دست انتشار و اعلام آن به مراجع ذیربط،
2. بررسی محتوایی مدارک ارائه شده توسط ناشر و اعلام نواقص موجود در مدارک به ناشر و انجام پیگیری‌های لازم جهت رفع نواقص،
3. ارائۀ مجوز عرضۀ عمومی به ناشر و یا اعلام دلایل عدم موافقت با درخواست ناشر،
4. تعیین مدت زمان انجام عرضۀ عمومی و نظارت بر فرآیند انتشار اوراق،
5. دستور توقف فرآیند عرضۀ عمومی در صورت لزوم،
6. نظارت بر بازپرداخت وجوه حاصل از عرضۀ عمومی در صورت لغو مجوز یا عدم تکمیل عرضه،
7. تأیید اتمام فرآیند عرضۀ عمومی و صدور مجوز برداشت وجوه جمع‌آوری شدۀ حاصل از عرضۀ عمومی،
8. دریافت برنامۀ زمان‌بندی پرداخت‌های مرتبط در طول مدت اوراق از ناشر و نظارت بر رعایت برنامۀ اعلام شده،
9. تهیۀ مدارک، فرم‌ها و رویه‌های اجرای در فرآیند انتشار اوراق بهادار،
8. طراحی و بررسی ابزارهای مالی اسلامی و روش‌های تأمین مالی جدید،
9. بهینه‌سازی رویه‌های موجود جهت افزایش توانایی سازمان به منظور نظارت هرچه کامل‌تر
لیست کامل لیست فشرده
 
اوراق بهادار بدهي-اوراق بهادار منتشر شده
اطلاعات اوراق بهادار منتشر شده 38.28 KB
اوراق بهادار بدهي-پرسش‌هاي متداول
اوراق مشارکت و اجاره 199.50 KB
اوراق بهادار بدهي-رويه‌هاي اجرايي
رویة اجرایی انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام 42.11 KB
رویه اجرایی انتشار اوراق اجاره قابل تبدیل به سهام 41.23 KB
رویه اجرایی انتشار اوراق خرید دین 32.37 KB
رویه اجرایی انتشار اوراق سفارش ساخت 36.07 KB
رویه اجرایی انتشار اوراق منفعت 27.18 KB
رویۀ اجرایی انتشار اوراق اجاره 66.00 KB
رویۀ اجرایی انتشار اوراق مرابحه 73.50 KB
رویۀ اجرایی انتشار اوراق مشارکت 68.50 KB
اوراق بهادار بدهي-ساير فرم‌ها
فرم اعلام موافقت فروشنده جهت فروش دارایی 44.50 KB
فرم تعهد به توثیق اوراق بهادار به نفع نهاد واسط 53.50 KB
فرم درخواست ارزش‌گذاری دارایی توسط کارشناسان رسمی دادگستری 43.50 KB
فرم قبولی سمت ارکان اوراق بهادار 42.50 KB
فرم قبولی سمت ارکان اوراق سفارش ساخت 40.50 KB
اوراق بهادار بدهي-فرم های گزارش توجیهی
گزارش توجیهی انتشار اوراق مشارکت 392.00 KB
گزارش توجیهی انتشار اوراق منفعت 114.11 KB
گزارش توجیهی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره 458.50 KB
گزارش توجیهی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق سفارش ساخت 81.03 KB
گزارش توجیهی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه 440.50 KB
گزارش توجیهی تامین مالی از طریق انتشار اوراق خرید دین 379.00 KB
گزارش فنی و اقتصادی طرح انتشار اوراق مشارکت 55.00 KB
اوراق بهادار بدهي-فرم‌هاي استعلام ثبت
فرم استعلام ثبت اوراق مشارکت 35.50 KB
اوراق بهادار بدهي-فرم‌هاي بيانيه ثبت
بیانیه ثبت اوراق منفعت 95.10 KB
بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره 305.00 KB
بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق سفارش ساخت 121.93 KB
بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه 306.50 KB
بیانیۀ ثبت اوراق مشارکت در دست انتشار شرکت‌های سهامی 462.00 KB
اوراق بهادار بدهي-فرم‌هاي پذيره‌نويسي
فرم اعلامیه پذیره نویسی اوراق اجاره 47.48 KB
فرم اعلامیه پذیره نویسی اوراق خرید دین 43.25 KB
فرم اعلامیه پذیره نویسی اوراق سفارش ساخت 41.04 KB
فرم اعلامیه پذیره نویسی اوراق مرابحه 50.29 KB
فرم اعلامیه پذیره نویسی اوراق منفعت 39.92 KB
فرم اعلامیۀ پذیره نویسی اوراق مشارکت 77.50 KB
اوراق بهادار بدهي-فرم‌هاي تأييديه بانكي
فرم تأییدیۀ بانکی اختصاص حساب برای جمع‌آوری وجوه ناشی از فروش اوراق بهادار 33.50 KB
فرم تأییدیۀ بانکی ماندۀ حساب فروش اوراق بهادار 33.50 KB
اوراق بهادار بدهي-فرم‌هاي تقاضاي ثبت
تقاضای ثبت اوراق سفارش ساخت 30.09 KB
تقاضای دریافت موافقت اصولی اوراق سفارش ساخت 51.00 KB
فرم تقاضای ثبت اوراق اجاره/مرابحه 68.00 KB
فرم تقاضای ثبت اوراق خرید دین 58.50 KB
فرم تقاضای ثبت اوراق مشارکت 16.47 KB
فرم تقاضای دریافت موافقت اصولی انتشار اوراق اجاره/مرابحه 59.50 KB
فرم تقاضای دریافت موافقت اصولی انتشار اوراق خرید دین 60.50 KB
اوراق بهادار بدهي-قراردادهاي نمونه
قرارداد امین منفعت 33.35 KB
قرارداد صلح منافع 33.37 KB
قرارداد ضمانت اوراق منفعت 38.95 KB
قرارداد مشاور عرضه 35.12 KB
قرارداد مشاورۀ عرضه (فرم شماره 2) 24.66 KB
قراردادهای نمونه اوراق خرید دین 246.70 KB
نمونه قراردادهای اوراق اجاره 349.00 KB
نمونه قراردادهای اوراق سفارش ساخت 387.82 KB
نمونه قراردادهای اوراق مرابحه 270.73 KB
نمونه قراردادهای اوراق مشارکت 121.39 KB
اوراق بهادار بدهي-مقررات
آيين‌نامة اجرايي مادۀ 17 «قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح مادۀ 13 قانون برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» 85.50 KB
آيين‌نامه اجرايي قانون نحوۀ انتشار اوراق مشاركت - مصوب 18/5/77 هیئت وزیران 89.50 KB
الزام ناشران اوراق بهادار به استفاده از خدمات مشاوران عرضه 37.17 KB
تعيين مصاديق اوراق مشاركت دولت موضوع بند 1 ماده 27 قانون بازار اوراق بهادار 35.09 KB
حداکثر مبلغ مجاز انتشار اوراق مشارکت توسط هر ناشر 49.00 KB
دستورالعمل انتشار اوراق اجاره 47.28 KB
دستورالعمل انتشار اوراق خرید دین 61.07 KB
دستورالعمل انتشار اوراق رهني 36.65 KB
دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه 44.66 KB
دستورالعمل انتشار اوراق منفعت 47.05 KB
دستورالعمل انتشار سفارش ساخت 38.98 KB
دستورالعمل ثبت و عرضه عمومي اوراق بهادار 94.68 KB
دستورالعمل فعالیت نهادهای واسط 26.70 KB
قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران 157.84 KB
قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت – مصوب 03/06/1376 ، مجلس شوراي اسلامي 98.62 KB
ماده 17 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور- مصوب 26/05/1382 مجلس شوراي اسلامي 72.62 KB
نرخ خدمات و کارمزدهای مربوط به بررسی و ثبت اوراق بهادار بدهی 25.26 KB
اوراق بهادار بدهی-چک لیست
بررسی مدارک و اقدامات در انتشار اوراق اجاره 283.00 KB
بررسی مدارک و اقدامات در انتشار اوراق سفارش ساخت 269.50 KB
بررسی مدارک و اقدامات در انتشار اوراق مرابحه 248.50 KB
بررسی مدارک و اقدامات در انتشار اوراق مشارکت 56.50 KB
1396/10/25-15:53   : بروز رسانی
 
بخش های درون سازمانی
Skip Navigation Links.
 
©2017 All rights reserved. Powered by IT Department of SEO.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.   نقل مطالب بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
Email: info@seo.ir