English     صفحه نخست
نمادهای متوقف، تعلیق شده و فعال-تحت احتیاط
ردیف نماد نام شرکت وضعيت تاريخ دليل توقف توضیحات
1 دروز روزدارو متوقف 1400/07/04 افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
2 شاملا معدنی املاح ایران متوقف 1400/07/04 افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
3 کالا بورس کالای ایران متوقف 1400/07/04 افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
4 غپاک لبنیات پاستوریزه پاک متوقف 1400/07/04 افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
5 کاذر فرآورده های نسوز آذر متوقف 1400/07/04 افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
6 خکار ایرکا پارت صنعت (کاربراتور ایران) متوقف 1400/07/04 افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
7 غزر زر ماکارون متوقف 1400/06/30 مجمع عمومی فوق العاده (تغییر سرمایه)
8 لوتوس تامین سرمایه لوتوس پارسیان متوقف 1400/06/30 مجمع عمومی فوق العاده (تغییر سرمایه)
9 وسگلستا سرمایه گذاری استان گلستان تعلیق شده 1400/06/07 عدم ارائه اطلاعات طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان,سایر موارد
10 قهکمت قند هکمتان متوقف 1400/06/01 مجمع عمومی فوق العاده (اصلاح اساسنامه),مجمع عمومی فوق العاده (تغییر سرمایه)
11 وسیزد سرمایه گذاری استان یزد تعلیق شده 1400/06/01 عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش,عدم ارائه اطلاعات طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
12 وسخراج سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی تعلیق شده 1400/06/01 عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش,عدم ارائه اطلاعات طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
13 وسخوز سرمایه گذاری استان خوزستان تعلیق شده 1400/06/01 عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش,عدم ارائه اطلاعات طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
14 وسرضوی سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی تعلیق شده 1400/06/01 عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش,عدم ارائه اطلاعات طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
15 وسخراش سرمایه گذاری استان خراسان شمالی تعلیق شده 1400/06/01 عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش,عدم ارائه اطلاعات طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
16 وسهرمز سرمایه گذاری استان هرمزگان تعلیق شده 1400/06/01 عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش,عدم ارائه اطلاعات طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
17 شنفت نفت پارس متوقف 1400/05/23 مجمع عمومی فوق العاده (تغییر سرمایه)
18 وسلرستا سرمایه گذاری استان لرستان تعلیق شده 1400/05/09 اظهار نظر مردود یا عدم اظهار نظر حسابرس نسبت به صورت های مالی,عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش,عدم ارائه اطلاعات طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
19 سدور سیمان دورود متوقف 1400/05/05 افزایش یا کاهش بیش از 20 درصد قیمت سهم طی 5 روز معاملاتی
20 سیستم همکاران سیستم متوقف 1400/05/05 مجمع عمومی فوق العاده (تغییر سرمایه),افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب افزایش سرمایه بیش از 200درصد از محل سودانباشته
21 بورس بورس اوراق بهادار تهران متوقف 1400/04/28 مجمع عمومی عادی سالیانه,مجمع عمومی فوق العاده (تغییر سرمایه),افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب با عنایت به افزایش 250 درصدی سرمایه شرکت در مجمع عمومی فوق العاده نماد شرکت تا زمان ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها متوقف خواهد بود.
22 فلوله لوله و ماشین سازی ایران متوقف 1400/04/22 مجمع عمومی عادی سالیانه,مجمع عمومی فوق العاده (تغییر سرمایه) افزایش سرمایه بیش از 200 درصد از محل سهام جایزه
23 انرژی بورس انرژی ایران متوقف 1400/04/02 مجمع عمومی عادی سالیانه,مجمع عمومی فوق العاده (تغییر سرمایه),افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب با عنایت به افزایش 200 درصدی افزایش سرمایه از محل سهام جایزه نماد معاملاتی شرکت تا زمان ثبت افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت ها متوقف خواهد بود.
24 اردستان سیمان اردستان متوقف 1400/03/17 سایر موارد عرضه نشده
25 غدشت دشت مرغاب تعلیق شده 1400/03/02 افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب,تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده 19 مکرر 1/ 12 مکرر 4 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام مع
26 وسمرکز سرمایه گذاری استان مرکزی تعلیق شده 1400/03/01 عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش,عدم ارائه اطلاعات طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
27 وسکهبو سرمایه گذاری عدالت استان کهگیلویه و بویر احمد تعلیق شده 1400/03/01 عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش,عدم ارائه اطلاعات طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
28 وسکرد سرمایه گذاری استان کردستان تعلیق شده 1400/03/01 عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش,عدم ارائه اطلاعات طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
29 وسیلام سرمایه گذاری استان ایلام تعلیق شده 1400/03/01 عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش,عدم ارائه اطلاعات طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
30 وسیستا سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان تعلیق شده 1400/03/01 عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش,عدم ارائه اطلاعات طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
31 وسفارس سرمایه گذاری استان فارس تعلیق شده 1400/03/01 عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش,عدم ارائه اطلاعات طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
32 وساربیل سرمایه گذاری استان اردبیل تعلیق شده 1400/03/01 عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش,عدم ارائه اطلاعات طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
33 وسمازن سرمایه گذاری عدالت استان مازندران تعلیق شده 1400/03/01 عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش,عدم ارائه اطلاعات طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان,تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده 19 مکرر 1/ 12 مکرر 4 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام مع
34 وسبوشهر سرمایه گذاری استان بوشهر تعلیق شده 1400/01/21 تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده 19 مکرر 1/ 12 مکرر 4 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام مع
35 وانصار بانک انصار تعلیق شده 1397/05/06 سایر موارد
36 آکنتور کنتورسازی ایران تعلیق شده 1396/06/21 سایر موارد
37 سابیک سیمان ابیک متوقف 1392/04/31 سایر موارد عرضه نشده
38 کیمیاتک دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک متوقف 1400/07/04
39 حتاید تاید واتر خاورمیانه متوقف 1400/07/04
ردیف نماد نام شرکت وضعيت تاريخ دليل توقف توضیحات
1 پخش پخش البرز متوقف 1400/07/04 افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
2 تجلی تجلی توسعه معادن و فلزات متوقف 1400/06/17 سایر موارد عرضه نشده
3 گلدیرا صنایع گلدیران متوقف 1400/06/06 سایر موارد عرضه نشده
4 غدانه کارخانجات پنبه ودانه های روغنی خراسان متوقف 1400/05/23 سایر موارد عرضه نشده
5 میهن بیمه میهن متوقف 1400/06/31
6 ومپنا گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا متوقف 1400/06/22
7 درازی پخش رازی متوقف 1400/05/24
8 فرود فولاد شاهرود متوقف 1400/05/19
9 قطران پالایش قطران ذغال سنگ متوقف 1400/05/19
10 فغدیر آهن و فولاد غدیر ایرانیان متوقف 1400/05/18
11 کتوسعه توسعه صنایع و معادن کوثر متوقف 1400/05/04
12 ددانا داروسازی دانا متوقف 1399/12/25
1400/03/05-13:05 تاريخ به روز رسانی:   612529 تعداد بازديد:
 
©2017 All rights reserved. Powered by IT Department of SEO.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.   نقل مطالب بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
Email: info@seo.ir